Nätverkets uppdrag
Uppdrag from 20131101
För att förbättra elevers kunskapsresultat är det viktigt att göra rätt från början och att använda metoder som man vet ger goda resultat. Det är rektor som ansvarar för att eleverna når så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.  Förmågan att läsa med flyt och god förståelse är central för att lyckas i skolan. Det är därför av största vikt att rektor organiserar sin verksamhet så att lärarna kontinuerligt kan utveckla sin läsundervisning och att elever som hamnar i svårigheter snabbt upptäcks och får det stöd de behöver. KLoS-nätverkets representanter  ska vara ett stöd för rektorerna i det arbetet och KLoS-nätverket en plats för lärande och erfarenhetsutbyte för de pedagoger som skolområdena utsett.

Uppgifterna för pedagogerna i KLoS är, att med fokus på kommunikation, läsning och skrivande

¾     följa och sprida forskningsresultat och praktiska tillämpningar, både analoga och digitala, som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet till rektorer och lärare

¾     samla lärare från olika skolor för erfarenhetsutbyte

¾     samverka med IT-pedagog och skolbibliotekarie

¾     signalera behov av kompetensutveckling till ledningen

¾     vara en resurs och ett stöd för rektor i arbetet med att organisera och genomföra en läs- och skrivundervisning med hög kvalitet

¾     vara väl insatt i de olika skolenheternas kunskapsresultat

¾     hjälpa lärare att tolka screeningresultat och föreslå åtgärder


För att kunna fullfölja dessa uppgifter behöver pedagogerna i KLoS;

¾     ha gedigen erfarenhet av läs- och skrivundervisning och/eller ha speciallärarutbildning med inriktning läs- och skriv eller vara erfarna och kunniga svensklärare.

¾     ha kunskaper om läs- och skrivsvårigheter

¾     ha goda kunskaper om digitala verktyg/vara intresserad av att lära om digitala verktyg

¾     ha ett nära samarbete med rektorerna i skolområdet

¾     ha ett tydligt mandat från ledningen

¾     ha förmåga att kommunicera med lärare enskilt och i grupp och inspirera dessa

¾     ha möjlighet att träffa lärarna

¾     ha möjlighet att delta i KLoS-nätverket


Nätverket ska ha årsvisa handlingsplaner för sitt arbete grundade på de behov som finns i grundskolan. Förslag utarbetas av nätverkets koordinator och rektorsrepresentanter och beslut om handlingsplanen tas av skolområdeschefsgruppen.

Beslut 2013; läsförståelseundervisning, intensivperioder