tisdag 1 april 2014

Länkar till intressant läsning och lyssnande om läs-, skriv- och språkutveckling


Skolverket, om språkutvecklande arbetssätt
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/diskutera-och-utveckla/sprakutvecklande-arbetssatt

Barbro Westlund om metakognitiva strategier
http://rautveckling.se/podcasts/Skolsnack70.mp3

Vad är en läsande klass? Film om lässtrategier.
http://tuben.edu.stockholm.se/play.php?vid=565


Lill Langelotz avhandling ”Vad gör en skicklig lärare? En studie om kollegial handledning som utvecklingspraktik”. Du kan läsa mer om avhandlingen på Göteborgs universitets webb. Själva avhandlingen kan du ladda ner kostnadsfritt. Du hittar den här: ”Vad gör en skicklig lärare? En studie om kollegial handledning som utvecklingspraktik”.

Läraryrkets interkulturella dimensioner (2011) av Inger Lindberg, Caroline Ljungberg, Pia Nygård Larsson, Monica Sandlund, Ove Sernhede, Anders Skans, Ingegerd och Tallberg Broman
http://www.lararforbundet.se/web%5Cshop2.nsf/webDescription/78F536A64DD4F091C125790B00517D80/$file/SAF_Forskning_nr_6_11.pdf
 
Flerspråkighet - en forskningsöversikt av Vetenskapsrådet (rapport 5:2012)
Forskningsöversikt som täcker de mest centrala delarna av svensk forskning på flerspråkighetsområdet.
http://www.vr.se/download/18.7257118313b2995b0f2167d/1355394138985/Flerspr%C3%A5kighet+-+En+forsknings%C3%B6versikt.pdf

Skolspråk och lärande av Anna Slotte-Lüttge & Liselott Forsman
Om språkinriktad undervisning och hur man kan jobba språkinriktat i klassrummet.
http://www.oph.fi/download/150655_Skolsprak_och_larande.pdf

Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande : En praxisorienterad studie med utgångspunkt i skolpraktiken av  Catharina Tjernberg;  [2013]
http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:614329/FULLTEXT01

Tack! Jessica Kristoffersson, Språk-, läs-och skrivutvecklare på Ersboda skolområde, Umeå
 

 

 

Inga kommentarer: