onsdag 25 juni 2014

From hösten 2014 kommer denna blogg förmodligen att vara inaktiv, eventuellt flyttas informationen till en annan plats. Har du frågor om nätverket och dess informationsplats kontakta Lena Enmark på Skolkontoret i Umeå genom växeln 090-161000.

måndag 2 juni 2014


Rekommenderat material för komungemensam screening i förskoleklass, Umeå

Ingvar Lundberg: Bornholmsmodellen, Bok: Vägen till läsning- Språklekar i förskoleklass.
Natur och kultur 2007.
Bornholmsmodellen tränar barnens fonologiska medvetenhet. I denna bok finns förslag på tidplan och arbetsgång för arbetet med språklekar. Här finns kopieringsunderlag, (innehåller bildkort och kartläggningsmaterial) samt studiehandledning (fortbildning för lärare. Innehåller även förslag på tidplan för repetition av språklekarna i åk 1).
//Rekommendation av Elevhälsans läs- och skrivkonsulenter

tisdag 20 maj 2014


Kartläggningsmaterial- screening -Språk- läs- och skrivutveckling
Förslag till för- och grundskolan i Umeå


Exempel på kartläggningsmaterial:

Förskola
TRAS                                                                                       www.spf-utbildning.com   
SIT Språkligt Impressivt Test                                                    www.dop.se            
KAN Kartläggning av spirande språk, 3-6 år                              gun.sundqvist@kuratorn.se

Förskoleklass
Bornholmsmodellen – Vägen till läsning. I Lundberg                    www.nok.se

Skolår 1-3
IL-basis grupp-prov, åk 1(fonologisk medvetenhet, hörförståelse,)  www.hogrefe.se
teckna och skriva, bokstavskännedom, rättskrivning)
Fonolek från åk 1                                                                       www.ostersund.se/lpc
DLS bas åk 1 och 2 (läslust, läsning - läsförståelse, skrivning)                www.hogrefe.se
DLS för åk 2 och 3 (Omarbetad version, ny normering 2013)                  www.hogrefe.se
LäsEttan, indiv. (maj åk 1)                                                            www.nok.se 
LäsKedjor åk 1, 2 och 3                                                             www.hogrefe.se
OS64 åk 1-2 (läsförståelse enstaka ord)                                           www.dop.se
OS120 åk 2-3
SL60 åk 1-3  (läsförståelse meningar)
SL 40 3-5                                                                                    www.dop.se
Vilken bild är rätt åk 2-3                                                          www.nok.se
H4 åk 2-3, indiv. (finns t ex i Lena Franzéns pärm: Att diagnostisera läs- och skrivsvår)            
Stavning L                                                                                www.ostersund.se/lpc
Nationellt prov åk 3                                                                  www.skolverket.se

Fördjupad uppföljning för elever som ännu inte nått förväntad läs och skrivutveckling
IL-basis individuella prov                                                          www.hogref.se
UMESOL åk 1-3, främst individuell kartläggning                                www.hogrefe.se
OLAF åk 1-3 (OrdLäsning; Avkodning och Förståelse)                       www.dop.se

Skolår 4-6
DLS åk 4-6, rev 2010 (läsförståelse, läshastighet, ordförståelse, rättstavning) www.hogrefe.se
LäsKedjor åk 4-9                                                                      www.hogrefe.se
MG-kedjor åk 6-9                                                                     www.mglos.se
SL40 åk 3-5                                                                             www.dop.se
H4, indiv. (i t ex Lena Franzéns pärm: Att diagnostisera läs- och skrivsvår)  
Stavning M                                                                               www.ostersund.se/lpc
Morfolek åk 4-8                                                                           www.ostersund.se/lpc
Nationellt prov åk 6                                                                  www.skolverket.se

Fördjupad uppföljning för elever som ännu inte nått förväntad läs och skrivutveckling
DLSM Diagnostiska läs- och skrivmaterial för mellanstadiet      www.hogrefe.se

Skolår 7-9
DLS åk 7-9 (läsförståelse, ordförståelse, läshastighet, rättstavning)        www.hogrefe.se
LS åk 7-9 (läsförståelse, ordförst., avläsning ord, läshastighet, diktamen)   www.hogrefe.se
Djur åk 7-9                                                                              www.ordfabriken.se
Lilla Duvan 3, 5, 7 (fonologiska funktioner)                                 www.hogrefe.se
Duvan, ungdomar och vuxna (fonologiska funktioner)                   www.hogrefe.se
Morfolek åk 4-8                                                                        www.ostersund.se/lpc
LäsKedjor åk 4-9                                                                      www.hogrefe.se
MG-kedjor åk 6-9                                                                     www.mglos.se
Stavning H                                                                                www.ostersund.se/lpc
Nationellt prov åk 9                                                                     www.skolverket.se

Exempel på ytterligare material:
Bornholmsmodellen – Vägen till läsning. I Lundberg                      www.nok.se
God Läsutveckling. Lundberg-Herrlin
Kartläggning och övningar. De fem dimensionerna.                                   www.nok.se
God skrivutveckling. I Lundberg                                                   www.nok.se
Kartläggning och övningar. De fem dimensionerna.
27 Glada Kliv för ett lättare liv. I Hemmingsson
Läs- och skrivutvecklingsschema. Fr förskolan och upp genom grundskolan.       www.kimga.se/learn
Nya Språket lyfter. Skolverket                                                                            
Diagnosmaterial åk 1-6 (LGR 11). Svenska och svenska som andraspråk.            www.skolverket.se                                                       
Språket på väg. Skolverket
Diagnosmaterial åk 7-9 (LGR 11). Svenska och svenska som andraspråk.             www.skolverket.se
Läsundervisning och läsutveckling. Frost                                 www.studentlitteratur.se
Läsutveckling i fem utvecklingsfaser med förslag till arbetssätt i förhållande till utveckling.

Ovanstående förslag är framarbetat av Umeå Kommuns läs- och skrivkonsulenter/Elevhälsan. Dokumentet reviderades senast 2013-11-07

System att följa barns och elevers språk, läs och skrivutveckling, gemensamma riktlinjer för en ökad måluppfyllelse

Umeå Kommun har gemensamma riktlinjer för förskola, förskoleklass och grundskola när det gäller att följa barn och elevers språk, läs- och skrivutveckling.

Skolområdet ska ha en ”röd tråd”, en gemensam överenskommelse om vad man tittar på i olika verksamheter, tydliga rutiner vid övergångar, gemensam resultatuppföljning. När analys är gjord ska åtgärder vidtas.
Enheten ska ha en plan som beskriver vilka kontrollstationer som finns, vem som ansvarar för genomförandet och hur, när och av vem resultaten bearbetas. När analys är gjord ska åtgärder vidtas.
Systemet ska innehålla observationer och i grundskolan även standardiserade test som t.ex. beskriver språklig medvetenhet, ordavkodning, läshastighet ord och text, läsförståelse text, ordförråd och stavning.

Förskola

Observera alla barns språk- och kommunikationsutveckling regelbundet och dokumentera.

Titta särskilt på:
 • Samspelsförmåga/turtagning
 • Lyssna och förstå
 • Begreppsbildning
 • Förmåga att samtala i och tala inför grupp
 • Ordförråd/ordförståelse
 • Uttal och språkbruk
 • Finmotorik

Förskoleklass

Observera alla barns språk- och kommunikationsutveckling regelbundet och dokumentera

Titta särskilt på:
 • Språklig medvetenhet*
 • Samspelsförmåga och turtagning vid samtal
 • Lyssna, förstå och återberätta
 • Begreppsbildning
 • Förmåga att samtala i och tala inför grupp
 • Ordförråd och språkutveckling
 • Uttal och språkbruk
 • Bokstavskännedom
 • Finmotorik
 • Penngrepp     
*Språklig medvetenhet eller Metalingvistisk medvetenhet betecknar förmågan att kunna resonera kring och leka med språket. Det man främst brukar syfta på med språklig medvetenhet är fonologisk medvetenhet, medvetenhet om språkljudens natur, som till exempel yttrar sig i lek med rim och som påverkar förmågan att lära sig läsa och skriva.

 
Grundskola
Följ alla elevers språk- läs, och skrivutveckling
Varje skolår ska elevens utveckling dokumenteras och bedömas med hjälp av både observationer och standardiserade test minst en gång per läsår. De år nationella prov genomförs kan dessa ersätta andra test. Alla delprov genomförs vid nationella prov.
 
Titta särskilt på:

Årskurs ett till tre                                                         

 • Språklig medvetenhet* (se föregående sida)                                                           
 • Lyssna och återberätta i olika samtalssituationer                                                     
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande
 • Uttal och språkbruk                                 
 • Ordförråd/ordförståelse                          
 • Samband mellan bokstav och ljud. Alfabetet och alfabetisk ordning
 • Lässtrategier/läsflyt av ord och text                                                   
 • Läsförståelse/lässtrategier skönlitteratur och faktatexter                                         
 • Stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter
 • Språkets struktur t.ex. stor och liten bokstav, skiljetecken mm.
 • Handstil och att skriva på dator
 • Strategier för att skriva olika typer av texter. Enkla former för textbearbetning.
 • Nationella prov årskurs tre

 Årskurs fyra till sex

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande
 • Förmåga att argumentera i olika samtalssituationer
 • Ordförråd samt ord och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Läsförståelse/lässtrategier för att tolka texter i olika genrer  
 • Lässtrategier/läsflyt vid läsning av ord och text
 • Strategier för att skriva i olika typer av genrer
 • Språkets struktur t.ex. meningsbyggnad, skiljetecken, böjningsformer, stavningsregler mm
 • Bearbeta texter till form och innehåll. Ge och ta respons
 • Handstil samt skriva, disponera och redigera texter för hand och på dator
 • Informationssökning via olika medier. Granska källor
 • Nationella prov årskurs sex
 

Årskurs sju till nio

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare
 • Samtala, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen
 • Ordförrådsutveckling, ords och begrepps nyanser, nya ord, lånord mm
 • Läsförståelse/lässtategier för att förstå, tolka och analysera texter
 • Lässtrategier/läshastighet vid läsning av ord och text.
 • Skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag
 • Språkstruktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Ge och ta respons samt språkbehandling i digitala medier
 • Informationssökning t.ex. på bibliotek och via internet. Hur man citerar och gör källhänvisningar.
 • Källkritiskt förhållningssätt
 • Nationella prov årskurs nio
Dessa riktlinjer är framtagna av Umeå Kommuns läs- och skrivkonsulenter/Elevhälsan. Senaste revidering gjordes den 2012-02-03.

 


                                tisdag 1 april 2014

Länkar till intressant läsning och lyssnande om läs-, skriv- och språkutveckling


Skolverket, om språkutvecklande arbetssätt
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/diskutera-och-utveckla/sprakutvecklande-arbetssatt

Barbro Westlund om metakognitiva strategier
http://rautveckling.se/podcasts/Skolsnack70.mp3

Vad är en läsande klass? Film om lässtrategier.
http://tuben.edu.stockholm.se/play.php?vid=565


Lill Langelotz avhandling ”Vad gör en skicklig lärare? En studie om kollegial handledning som utvecklingspraktik”. Du kan läsa mer om avhandlingen på Göteborgs universitets webb. Själva avhandlingen kan du ladda ner kostnadsfritt. Du hittar den här: ”Vad gör en skicklig lärare? En studie om kollegial handledning som utvecklingspraktik”.

Läraryrkets interkulturella dimensioner (2011) av Inger Lindberg, Caroline Ljungberg, Pia Nygård Larsson, Monica Sandlund, Ove Sernhede, Anders Skans, Ingegerd och Tallberg Broman
http://www.lararforbundet.se/web%5Cshop2.nsf/webDescription/78F536A64DD4F091C125790B00517D80/$file/SAF_Forskning_nr_6_11.pdf
 
Flerspråkighet - en forskningsöversikt av Vetenskapsrådet (rapport 5:2012)
Forskningsöversikt som täcker de mest centrala delarna av svensk forskning på flerspråkighetsområdet.
http://www.vr.se/download/18.7257118313b2995b0f2167d/1355394138985/Flerspr%C3%A5kighet+-+En+forsknings%C3%B6versikt.pdf

Skolspråk och lärande av Anna Slotte-Lüttge & Liselott Forsman
Om språkinriktad undervisning och hur man kan jobba språkinriktat i klassrummet.
http://www.oph.fi/download/150655_Skolsprak_och_larande.pdf

Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande : En praxisorienterad studie med utgångspunkt i skolpraktiken av  Catharina Tjernberg;  [2013]
http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:614329/FULLTEXT01

Tack! Jessica Kristoffersson, Språk-, läs-och skrivutvecklare på Ersboda skolområde, Umeå
 

 

 

onsdag 26 februari 2014


Stöd vid läsutveckling Anpassning av specialundervisning

Nyare forskning framhäver faktorer som är mycket viktiga i undervisningen av lässvaga elever

 • Elever med lässvårigheter bör få hjälp (i grupper eller enskild undervisning) redan från andra klass.
 • Enskild undervisning är mer effektiv än undervisning i små grupper (till exempel 20 minuter fyra gånger i veckan, 14- 16 veckor).
 • Samarbete med klassläraren är viktig för inlärningsresultatet.
 • Enskild undervisning bör följas upp med målinriktad och strukturerad
 • klassundervisning.
 • Läraren behöver goda kunskaper om hur elever med lässvårigheter kan hjälpas (National Reading Panel 2000).
 • Undervisning i läsning/lässvårigheter bör få större tyngd i lärarutbildningen.


Skolan måste ge tillräckliga resurser till de lässvaga

 • Man bör inte sätta de minst kvalificerade lärarna att arbeta med de lässvaga.
 • Man bör inte öva på mer än tre delfärdigheter under undervisningspass.
 • Eleven bör behärska en färdighet innan en ny lärs in.
 • Lässvaga har behov av mycket övning.
 • Omtestning är viktigt (till exempel efter sex veckor).
 • Eleven måste uppleva att få lyckas, "Nothing succeeds like success".
 • Man bör betona samarbete mellan skola och hem.
 • Det är också viktigt med ett nära samarbete mellan klasslärare och specialpedagog.
 • Det är viktigt att eleverna har tillgång till klass- och skolbibliotek.
 • En positiv inlärningsmiljö främjar inlärningsprocessen.

Åtgärder som sätts in under 1:a och 2:a skolåret brukar leda till att 80 % av de lässvaga eleverna uppnår åldersadekvat läsförmåga. Resultaten sjunker drastiskt i senare skolår. Åtgärder under det 3:e året ger 50 % och 5:e året enbart 15 % som uppnår åldersadekvat läsförmåga (Torgensen, Vellutino 2004).


 (Gersten m fl 2009, National Reading Panel 2000, Pugh och McCardle 2009, Slavin m fl 2010).


Elevhälsan Läs och skriv 2014-02-20  

måndag 27 januari 2014

Planering för nätverket 2014-2015

Under läsåret 2014 till 2015 kommer vi att gå från generella lässtrategier till att inrikta oss mer på metoder som stödjer olika grupper, se bild nedan.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi kommer förslagsvis att arbeta med följande:
 1. Kvalitetsarbete, målformuleringar och lokal handlingsplan
 2. Lässtrategier, elever i behov av särskilt stöd
 3. Lässtrategier i alla ämnen (föreläsare?
 4. Lässtrategier, andraspråkselever (föreläsare?)
 5. Intensivarbete
 6. Uppföljning av mål och handlingsplan
 7. Digitala verktyg/texter (blogg, google apps, alternativa verktyg mm)
Vi påbörjar detta arbete genom att alla i nätverket tar reda på vad som behöver utvecklas på sin skola och gör därefter en handlingsplan tillsammans med sin rektor. Dessa visar vi för varandra och reflekterar över vilka behov som finns och hur vi kan hjälpas åt med att utveckla läsarbetet i Umeå (punkt 1). Vi använder oss av Skolverkets bild som visualiserar arbetsprocessen.