onsdag 26 februari 2014


Stöd vid läsutveckling Anpassning av specialundervisning

Nyare forskning framhäver faktorer som är mycket viktiga i undervisningen av lässvaga elever

 • Elever med lässvårigheter bör få hjälp (i grupper eller enskild undervisning) redan från andra klass.
 • Enskild undervisning är mer effektiv än undervisning i små grupper (till exempel 20 minuter fyra gånger i veckan, 14- 16 veckor).
 • Samarbete med klassläraren är viktig för inlärningsresultatet.
 • Enskild undervisning bör följas upp med målinriktad och strukturerad
 • klassundervisning.
 • Läraren behöver goda kunskaper om hur elever med lässvårigheter kan hjälpas (National Reading Panel 2000).
 • Undervisning i läsning/lässvårigheter bör få större tyngd i lärarutbildningen.


Skolan måste ge tillräckliga resurser till de lässvaga

 • Man bör inte sätta de minst kvalificerade lärarna att arbeta med de lässvaga.
 • Man bör inte öva på mer än tre delfärdigheter under undervisningspass.
 • Eleven bör behärska en färdighet innan en ny lärs in.
 • Lässvaga har behov av mycket övning.
 • Omtestning är viktigt (till exempel efter sex veckor).
 • Eleven måste uppleva att få lyckas, "Nothing succeeds like success".
 • Man bör betona samarbete mellan skola och hem.
 • Det är också viktigt med ett nära samarbete mellan klasslärare och specialpedagog.
 • Det är viktigt att eleverna har tillgång till klass- och skolbibliotek.
 • En positiv inlärningsmiljö främjar inlärningsprocessen.

Åtgärder som sätts in under 1:a och 2:a skolåret brukar leda till att 80 % av de lässvaga eleverna uppnår åldersadekvat läsförmåga. Resultaten sjunker drastiskt i senare skolår. Åtgärder under det 3:e året ger 50 % och 5:e året enbart 15 % som uppnår åldersadekvat läsförmåga (Torgensen, Vellutino 2004).


 (Gersten m fl 2009, National Reading Panel 2000, Pugh och McCardle 2009, Slavin m fl 2010).


Elevhälsan Läs och skriv 2014-02-20  

1 kommentar:

Anonym sa...

Hej. Du skriver att det finns stöd i forskning att "Elever med lässvårigheter bör få hjälp (i grupper eller enskild undervisning) redan från andra klass.". Var kan jag läsa om forskning som stödjer att elever ska ges stöd i grupp? Enskild undervisning (en till en) ja, men i grupp???
Med vänlig hälsning,