tisdag 20 maj 2014

System att följa barns och elevers språk, läs och skrivutveckling, gemensamma riktlinjer för en ökad måluppfyllelse

Umeå Kommun har gemensamma riktlinjer för förskola, förskoleklass och grundskola när det gäller att följa barn och elevers språk, läs- och skrivutveckling.

Skolområdet ska ha en ”röd tråd”, en gemensam överenskommelse om vad man tittar på i olika verksamheter, tydliga rutiner vid övergångar, gemensam resultatuppföljning. När analys är gjord ska åtgärder vidtas.
Enheten ska ha en plan som beskriver vilka kontrollstationer som finns, vem som ansvarar för genomförandet och hur, när och av vem resultaten bearbetas. När analys är gjord ska åtgärder vidtas.
Systemet ska innehålla observationer och i grundskolan även standardiserade test som t.ex. beskriver språklig medvetenhet, ordavkodning, läshastighet ord och text, läsförståelse text, ordförråd och stavning.

Förskola

Observera alla barns språk- och kommunikationsutveckling regelbundet och dokumentera.

Titta särskilt på:
 • Samspelsförmåga/turtagning
 • Lyssna och förstå
 • Begreppsbildning
 • Förmåga att samtala i och tala inför grupp
 • Ordförråd/ordförståelse
 • Uttal och språkbruk
 • Finmotorik

Förskoleklass

Observera alla barns språk- och kommunikationsutveckling regelbundet och dokumentera

Titta särskilt på:
 • Språklig medvetenhet*
 • Samspelsförmåga och turtagning vid samtal
 • Lyssna, förstå och återberätta
 • Begreppsbildning
 • Förmåga att samtala i och tala inför grupp
 • Ordförråd och språkutveckling
 • Uttal och språkbruk
 • Bokstavskännedom
 • Finmotorik
 • Penngrepp     
*Språklig medvetenhet eller Metalingvistisk medvetenhet betecknar förmågan att kunna resonera kring och leka med språket. Det man främst brukar syfta på med språklig medvetenhet är fonologisk medvetenhet, medvetenhet om språkljudens natur, som till exempel yttrar sig i lek med rim och som påverkar förmågan att lära sig läsa och skriva.

 
Grundskola
Följ alla elevers språk- läs, och skrivutveckling
Varje skolår ska elevens utveckling dokumenteras och bedömas med hjälp av både observationer och standardiserade test minst en gång per läsår. De år nationella prov genomförs kan dessa ersätta andra test. Alla delprov genomförs vid nationella prov.
 
Titta särskilt på:

Årskurs ett till tre                                                         

 • Språklig medvetenhet* (se föregående sida)                                                           
 • Lyssna och återberätta i olika samtalssituationer                                                     
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande
 • Uttal och språkbruk                                 
 • Ordförråd/ordförståelse                          
 • Samband mellan bokstav och ljud. Alfabetet och alfabetisk ordning
 • Lässtrategier/läsflyt av ord och text                                                   
 • Läsförståelse/lässtrategier skönlitteratur och faktatexter                                         
 • Stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter
 • Språkets struktur t.ex. stor och liten bokstav, skiljetecken mm.
 • Handstil och att skriva på dator
 • Strategier för att skriva olika typer av texter. Enkla former för textbearbetning.
 • Nationella prov årskurs tre

 Årskurs fyra till sex

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande
 • Förmåga att argumentera i olika samtalssituationer
 • Ordförråd samt ord och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Läsförståelse/lässtrategier för att tolka texter i olika genrer  
 • Lässtrategier/läsflyt vid läsning av ord och text
 • Strategier för att skriva i olika typer av genrer
 • Språkets struktur t.ex. meningsbyggnad, skiljetecken, böjningsformer, stavningsregler mm
 • Bearbeta texter till form och innehåll. Ge och ta respons
 • Handstil samt skriva, disponera och redigera texter för hand och på dator
 • Informationssökning via olika medier. Granska källor
 • Nationella prov årskurs sex
 

Årskurs sju till nio

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare
 • Samtala, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen
 • Ordförrådsutveckling, ords och begrepps nyanser, nya ord, lånord mm
 • Läsförståelse/lässtategier för att förstå, tolka och analysera texter
 • Lässtrategier/läshastighet vid läsning av ord och text.
 • Skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag
 • Språkstruktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Ge och ta respons samt språkbehandling i digitala medier
 • Informationssökning t.ex. på bibliotek och via internet. Hur man citerar och gör källhänvisningar.
 • Källkritiskt förhållningssätt
 • Nationella prov årskurs nio
Dessa riktlinjer är framtagna av Umeå Kommuns läs- och skrivkonsulenter/Elevhälsan. Senaste revidering gjordes den 2012-02-03.

 


                                Inga kommentarer: